دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1391 
4. بررسی تاثیر ال کارنیتین بر روی دیس لیپیدمی و آنمی بیماران همو دیالیزی

صفحه 1-17

محمد باقر نجارزاده؛ مائده صادقی نائینی پور؛ محمود رضا خزاعی