اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین نصیریان

دانشگاه آزاد اصلامی واحد مشهد

msjmashahdiau.ac.ir

سردبیر

دکتر مجید میرصدرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

msjmashahdiau.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر حمیدرضا ارشدی

دانشگاه آزاد اصلامی واحد مشهد

msjmashahdiau.ac.ir